Vissza a természethez! nyereményjáték

1. Játék neve, szervezője

Jelen szabályzat az Agrárminisztérium Miniszteri Kabinet – Sajtóiroda (továbbiakban: Sajtóiroda) által karbantartott fb.me/Agrarminiszterium Facebook oldalon futó, a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály (továbbiakban: AM-NPTF) támogatásával megvalósuló “Vissza a természethez!” nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

 

2. A játékban részvételre jogosult személyek

–    A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki saját nyilvános Facebook fiókkal, valamint Magyarországon tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

–    Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes, úgy cselekvőképességének korlátozása nem terjed ki a jelen játékban és hasonló játékokban történő részvételre.

–    A játékban a Sajtóiroda, valamint az AM-NPTF munkatársai, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

–    A Játékos a játékban való részvétellel tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a teljes nevét a Sajtóiroda a Játékkal kapcsolatban az fb.me/Agrarminiszterium Facebook oldalon publikálhassa.

–    A játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

–    Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

3. A Játék időtartama, menete

–    A Játék időtartama: A Játék 2020. év 06. hónap 03. nap 10:00 órától 2020. 06. hónap 09. nap 20:00 óráig tart.

–    A Játékban való részvétel ingyenes!

–    A Játék menete: A Játékban a Játékos a fb.me/Agrarminiszterium Facebook oldal, valamint a www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok oldal lájkolásával (1) és alá irányított komment leadásával vesz részt, amely komment nem lehet olyan tartalmú, ami a Facebook közösségi alapelveivel nem egyeztethető össze /a továbbiakban: érvényes komment/ (pl.: sértő tartalom, tiszteletlen viselkedés megnyilvánulása) (2)!

Az ezen két feltételt együttesen teljesítő Játékosok közül az AM-Sajtóiroda a www.random.org weboldal segítségével választja ki a nyertest.

–    A Játékban résztvevő Játékosok az érvényes kommentelés időpontjából adódóan rangsorolásra kerülnek. Az első érvényes kommentet leadó Játékos az 1. számot, míg az utolsó érvényesen kommentelő Játékos a sorban utolsó számot kapja. Az AM-Sajtóiroda megbízott alkalmazottja a www.random.org weboldalon található sorsoló gép segítségével választja ki a nyertes sorszámot.

–    A Sorsolás időpontja: 2020. év 06. hónap 10. nap 10 óra

 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

–    3 x Magyar Nemzeti Parkok logóval ellátott ajándékcsomag

(tartalma: túrazsák, esernyő, baseball sapka, színes ceruza készlet, iránytű, termosz)

Az AM-NPTF, illetőleg az AM-Sajtóiroda az ajándékcsomag tartalmát képező ajándéktárgyak tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az ajándéktárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

–    A nyeremények készpénzre nem válthatók és átvételüket megelőzően nem ruházhatók át másra.

–    A játékban adott esetben – amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére – pótnyertes(ek) megállapítására kerül sor. Amennyiben a pótnyertes(ek) sem tekinthető(ek) a nyeremény átvételére jogosultnak, úgy a pótnyertes(ek) kisorsolása addig folytatható, míg a pótnyertes(ek) a nyereményt át nem veszi(k).

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

–    nem múlt el 18 éves,

–   cselekvőképtelen személy,

–    nagykorú korlátozottan cselekvőképes személy és cselekvőképességének korlátozása kiterjed azon ügycsoportra, amelybe a jelen játékban és hasonló játékokban történő részvétel beletartozik,

–    az AM-Sajtóiroda megbízottjának megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

–    nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot,

–    egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

–    egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,

–    jelen játékszabályzat bármelyik pontját megsérti.

 

5. A nyertesek értesítése:

–    a nyertesek nevét az Agrárminisztérium Facebook oldalán (fb.me/Agrarminiszterium) nyilvános poszt formájában tesszük közzé,

–    a nyerteseket külön Facebook komment/üzenet formájában is értesítjük,

–    a nyertes köteles a Facebook komment vagy komment válasz, illetőleg üzenet formájában történt értesítését követő 3 munkanapon belül az Agrárminisztérium Facebook oldalára küldött privát üzenetben felvenni a kapcsolatot az AM-Sajtóirodával adategyeztetés és a nyeremény átvételének részletei céljából. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

–    A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az AM-Sajtóiroda kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására, illetőleg amennyiben felmerül, hogy a nyertes korlátozottan cselekvőképes, úgy annak igazolására is, hogy cselekvőképességének korlátozása nem terjed ki a jelen játékban és a hasonló játékokban történő részvételre.

 

6. A nyeremények kézbesítése

–    A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni.

–    A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a kötelességszegő nyertes a továbbiakban már nem veheti át – amivel kapcsolatban az AM-Sajtóirodát felelősség nem terheli – és pótnyertes megállapítására kerül sor.

 

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 A Játék kapcsán az abban résztvevő személyek – függetlenül attól, hogy az abban történő részvételre jogosultak a 2. pont alapján vagy sem – (a továbbiakban: a Játékban ténylegesen részt vevő személyek) a 3. pontban írtak szerint leadott kommentjükkel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az AM-Sajtóiroda jelen játék lebonyolítása során az általuk megadott személyes adataikat felhasználja. Az AM-Sajtóiroda a megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a nyereményjátékban

–    feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, születési dátum) az AM-Sajtóiroda rendelkezésére bocsátja, amiket az AM-Sajtóiroda a nyeremény átadásának érdekében kezel.

–    feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy megadott személyes adatait az AM-Sajtóiroda jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja.

7.3. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek személyes adatait az AM-Sajtóiroda kizárólag a velük történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

7.4. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek adatszolgáltatása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

7.5. Tájékoztatjuk a Játékban ténylegesen részt vevő személyeket, hogy személyes adataik harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek az adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen jogosultak visszavonni, továbbá jogukban áll személyes adataiknak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni (tiltakozás) – ezen eljárásuk azonban a nyereményjátékból való kizárást vonhatja maga után.

7.6. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az AM-Sajtóiroda tájékoztatja a Játékban ténylegesen részt vevő személyeket a módosításokról.

7.7. Személyes adatuk kezelésével szembeni tiltakozásukat a Játékban ténylegesen részt vevő személyeknek az AM-Sajtóirodához kell eljuttatniuk (elérhetőség: [email protected]).

Az AM-Sajtóiroda az Infotv. 21. § (2) bekezdése alapján a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 21. § (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Az Infotv. 22. § (2) bekezdése alapján a pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek adatvédelemmel kapcsolatos panaszukkal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu) is fordulhatnak.

7.8. A játékban ténylegesen részt vevő személyek személyes adatait az AM-Sajtóiroda a 7.1. és 7.2. pontokban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel, illetve személyes adataikat a 7.7. pontban írtakra figyelemmel  kezeli.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Az AM-Sajtóiroda fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Játékban ténylegesen részt vevő személyek egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen játékszabályzatban ismertetett részvételi feltételeket módosítsa.

8.2. Az Agrárminisztérium nem felel a Játékban ténylegesen részt vevő személyeknél vagy a Játékkal kapcsolatosan bármely harmadik személynél a Játékkal összefüggésben esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.

8.3. Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékot a Facebook közösségi hálózat semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Erre tekintettel Játékban ténylegesen részt vevő személyek tudomásul veszik, hogy a Játék során az AM-Sajtóiroda számára adják meg személyes adataikat, nem pedig közvetlenül a Facebook közösségi hálózatnak.

Kapcsolódó oldalak