„Élmény? Természetesen!” nyereményjáték

Az Élmény? Természetesen! nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. Játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya (továbbiakban: FM-NPTF) által karbantartott www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok Facebook oldalon futó “Élmény? Természetesen” nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

 

2. A játékban részvételre jogosult személyek

 – A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki saját nyilvános Facebook fiókkal, valamint Magyarországon tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos)

–  Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag gondnoka járhat el.

–  Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes, úgy cselekvőképességének korlátozása nem terjed ki a jelen játékban és hasonló játékokban történő részvételre.

– A játékban az FM-NPTF munkatársai, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

– A Játékos a játékban való részvétellel tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a teljes nevét az FM-NPTF a Játékkal kapcsolatban saját Facebook oldalán publikálhassa.

– A játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

– Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

3. A Játék időtartama, menete

 –  A Játék időtartama: A Játék 2018. év 04. hónap 17. nap 08:00 perctől 2018. 04. hónap 30. nap 20:00 percig tart.

–  A Játékban való részvétel ingyenes!

– A Játék menete: A Játékban a Játékos a www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok oldal tetején rögzített “Élmény? Természetesen! nyereményjáték” elnevezésű poszt lájkolásával (1)  és alá irányított komment leadásával vesz részt, amely komment nem lehet olyan tartalmú, ami a Facebook közösségi alapelveivel nem egyeztethető össze /a továbbiakban: érvényes komment/ (pl.: sértő tartalom, tiszteletlen viselkedés megnyilvánulása) (2)!

Az ezen két feltételt együttesen teljesítő Játékosok közül az FM-NPTF a www.random.org weboldal segítségével választja a ki a nyertest.

– A Játékban résztvevő Játékosok az érvényes kommentelés időpontjából adódóan rangsorolásra kerülnek. Az első érvényes kommentet leadó Játékos az 1. számot, míg az utolsó érvényesen kommentelő Játékos a sorban utolsó számot kapja. Az FM-NPTF megbízott alkalmazottja a www.random.org weboldalon található sorsoló gép segítségével választja ki a nyertes sorszámot.

 – A Sorsolás időpontja: 2018. év 05. hónap 07. nap 10 óra

 

4. Nyeremények, nyertesek

 A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

–  5 x Magyar Nemzeti Parkok logóval ellátott ajándékcsomag

(tartalma: túrazsák, kulacs, baseball sapka, notesz tollal, kulcstartó)

Az FM-NPTF az ajándékcsomag tartalmát képező ajándéktárgyak tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az ajándéktárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

–  A nyeremények készpénzre nem válthatók és átvételét megelőzően nem ruházhatók át másra.

– A játékban adott esetben (pl.: Játékos általi visszaélés, a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem válaszol a nyereményről történő értesítésére) pótnyertes(ek) megállapítására kerül sor. Amennyiben a pótnyertes(ek) sem tekinthető(ek) a nyeremény átvételére jogosultnak, úgy a pótnyertes(ek) kisorsolása addig folytatható, míg a pótnyertes(ek) a nyereményt át nem veszi(k).

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

–    nem múlt el 18 éves,

–    nagykorú korlátozottan cselekvőképes személy és cselekvőképességének korlátozása kiterjed azon ügycsoportra, amelybe a jelen játékban és hasonló játékokban történő részvétel beletartozik,

–    az FM-NPTF megbízottjának megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

–    nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot,

–    egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

–    egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,

–    jelen játékszabályzat bármelyik pontját megsérti.

 

5. A nyertesek értesítése:

 –    a nyertesek nevét a Magyar Nemzeti Parkok Facebook oldalán poszt formájában tesszük közzé,

–    a nyerteseket Facebook komment/üzenet formájában is értesítjük,

–    a nyertes köteles a Facebook komment vagy komment válasz, illetőleg üzenet formájában történt értesítését követő 3 munkanapon belül az FM-NPTF által kezelt Magyar Nemzeti Parkok Facebook oldalára küldött privát üzenetben felvenni a kapcsolatot az az FM-NPTF-fel adategyeztetés és a nyeremény átvételének részletei céljából. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

–    amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes szintén nem jogosult a nyereményére.

–  A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az FM-NPTF kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására, illetőleg amennyiben felmerül, hogy a nyertes korlátozottan cselekvőképes, úgy annak igazolására is, hogy cselekvőképességének korlátozása nem terjed ki a jelen játékban és a hasonló játékokban történő részvételre. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételekor gondnokának kell az azonosításban közreműködnie.

 

6. A nyeremények kézbesítése

–    A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni.

–    A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a kötelességszegő nyertes a továbbiakban már nem veheti át – amivel kapcsolatban az FM-NPTF-et felelősség nem terheli – és pótnyertes megállapítására kerül sor.

 

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 A Játék kapcsán az abban résztvevő személyek – függetlenül attól, hogy az abban történő részvételre jogosultak az 1. pont alapján vagy sem – (a továbbiakban: a Játékban ténylegesen részt vevő személyek) a 3. pontban írtak szerint leadott kommentjükkel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az FM-NPTF jelen játék lebonyolítása során az általuk megadott személyes adataikat felhasználja. Az FM-NPTF  a megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. A Játékos azáltal, hogy  részt vesz a nyereményjátékban

–    feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, születési dátum) az FM-NPTF rendelkezésére bocsátja, amiket az FM-NPTF a nyeremény átadásának érdekében kezel.

–    feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy megadott személyes adatait az FM-NPTF jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja.

7.3. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek – köztük a Játékosok –  személyes adatait az FM-NPTF kizárólag a velük történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

7.4. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek – köztük a Játékosok – adatszolgáltatása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

7.5. Tájékoztatjuk a Játékban ténylegesen részt vevő személyeket – köztük a Játékosokat -, hogy személyes adataik harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek – köztük a Játékosok – az adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen jogosultak visszavonni, továbbá jogukban áll személyes adataiknak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni (tiltakozás) – ezen eljárásuk azonban a Játékosok esetén a nyereményjátékból való kizárást vonhatja maga után.

 

7.6. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az FM-NPTF tájékoztatja a Játékban ténylegesen részt vevő személyeket – köztük a Játékosokat – a módosításokról.

7.7. Személyes adatuk kezelésével szembeni tiltakozásukat a Játékban ténylegesen részt vevő személyeknek – köztük a Játékosoknak – az FM-NPTF-hez kell eljuttatniuk (elérhetőség: [email protected]).

Az FM-NPTF az Infotv. 21. §   (2) bekezdése alapján a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 21. § (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat Az Infotv. 22. § (2) bekezdése alapján a  pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A Játékban ténylegesen részt vevő személyek – köztük a Játékosok – adatvédelemmel kapcsolatos panaszukkal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu) is fordulhatnak.

7.8. A játékban ténylegesen részt vevő személyek – köztük a  Játékosok – személyes adatait az FM-NPTF a 7.1. és 7.2. pontokban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel, illetve személyes adataikat a 7.7. pontban írtakra figyelemmel  kezeli.

 

8. Egyéb rendelkezések

 8.1. Az FM-NPTF fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Játékban ténylegesen részt vevő személyek – köztük a Játékosok – egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen játékszabályzatban ismertetett részvételi feltételeket módosítsa.

8.2. A Földművelésügyi Minisztérium nem felel a Játékban ténylegesen részt vevő személyeknél – köztük a Játékosoknál – vagy a Játékkal kapcsolatosan bármely harmadik személynél a Játékkal összefüggésben esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.

8.3. Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Erre tekintettel Játékban ténylegesen részt vevő személyek– köztük a Játékosok –  tudomásul veszik, hogy  a Játék során az FM-NPTF számára adják meg személyes adataikat, nem pedig közvetlenül a Facebook-nak.

Kapcsolódó oldalak